Algemene voorwaarden WeDoWeb

Versie 01/05/2023

Artikel 1: definities

Algemene voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten betreffende producten/diensten verstrekt door WeDoWeb ten behoeve van de opdrachtgever

WeDoWeb: WeDoWeb (BV), maatschappelijke zetel Dreef 13, 1740 Ternat, Ondernemingsnummer: BE 0732.926.852.

Bestelling: een offerte die door beide partijen ondertekend is.

Diensten: alle werkzaamheden die door WeDoWeb geleverd worden aan de opdrachtgever. Dit kan samen met de levering van producten.

Kalenderdagen: alle dagen van de week, maandag tot en met zondag

Offerte: een bestelformulier, aanbieding of voorstel tot overeenkomst dat eenzijdig door WeDoWeb opgesteld is. 

Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon waar wie WeDoWeb mee in onderhandeling is of een overeenkomst mee heeft afgesloten met betrekking tot het leveren van diensten of het leveren van producten.

Overeenkomst/contract: iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en WeDoWeb, inclusief wijzigingen of aanvullingen op/bij algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden, offertes/bestellingen en verwerkersovereenkomsten waar toepasselijk.

Partij/partijen: Opdrachtgever en/of WeDoWeb.

Producten: hardware, goederen, of apparaten, al dan niet van derden, die bij WeDoWeb aangekocht worden, eventueel in het kader van diensten die door WeDoWeb geleverd worden.

Specifieke voorwaarden: voorwaarden die binnen een specifieke opdrachtgever en WeDoWeb tot stand komen in kader van het leveren van producten of diensten.

Vergoeding: het bedrag dat aan WeDoWeb moet betaald worden door de opdrachtgever.

Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst omtrent de verwerking van persoonsgegevens die tussen WeDoWeb, als verwerker, en de opdrachtgever, als verwerkingsverantwoordelijke, tot stand komt. Inclusief alle wijzigingen en aanvullingen.

Werkdag: van maandag tot en met vrijdag van 08:30-17, met uitzondering van alle in België erkende feestdagen.

Artikel 2: toepassingsgebied en wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen en offertes van/met WeDoWeb voor de levering van producten en/of diensten. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de uitvoering hiervan.
 2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, ook niet naast deze algemene voorwaarden. De mogelijke toepassing hiervan wordt bij deze dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Het afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk bij expliciete schriftelijke toestemming van WeDoWeb.

Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes opgemaakt door WeDoWeb zijn volledig vrijblijvend buiten als het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door WeDoWeb. Indien de opdrachtgever de offerte schriftelijk aanvaardde heeft WeDoWeb het recht om de overeenkomst/offerte te herroepen binnen de drie werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de opdrachtgever. 
 2. Mondelinge afspraken tussen de partijen noch mondelinge toezeggingen zijn bindend, tenzij deze schriftelijk bevestigd worden. 
 3. De overeenkomst komt tot stand in volgende gevallen:
  -bij ondertekening van de overeenkomst door WeDoWeb en de opdrachtgever
  -wanneer WeDoWeb de getekende, door de opdrachtgever, offerte ook ondertekent
 4. Wijzigingen of aanpassingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen geldig indien beide partijen deze schriftelijk bevestigen.
 5. De ondertekende personen van de opdrachtgever garanderen dat zij over de nodige bevoegdheid beschikken om de opdrachtgever tot de overeenkomst te verbinden. Deze bevoegde personen zijn onder andere; bestuurders en door bestuurders gevolmachtigde vertegenwoordigers van de opdrachtgever.

Artikel 4: wijzigingen aan de offerte/bestelling

 1. De opdrachtgever staat in voor het leveren van juiste informatie omtrent maten, eisen, specificaties van de prestaties en andere elementen waarop WeDoWeb zich baseert bij het opmaken van de offerte. Elementen zoals afbeeldingen, specificaties en technische gegevens die door WeDoWeb worden vermeld op de offerte, gelden als inlichting en zijn niet juridisch bindend voor WeDoWeb.
 2. Wijzigingen omtrent de omvang en/of de hoedanigheid van producten/te verrichten diensten of wijzigingen aan bepaalde essentiële specificaties kunnen alleen indien deze schriftelijk worden overeengekomen door de partijen.
  Indien deze wijzigingen gevolgen hebben op de vooraf overeengekomen prijs, levertijd of kwaliteit zal dit zo spoedig mogelijk door WeDoWeb meegedeeld worden na de vraag tot wijziging alvorens akkoord te gaan met de gevraagde wijziging van de opdrachtgever.
 3. WeDoWeb behoudt het recht om bij producten/diensten wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk of nuttig worden geacht, bijvoorbeeld in het kader van beveiliging, ontwikkeling of continuïteit. De opdrachtgever verbindt zich ertoe deze wijzigingen te aanvaarden en te implementeren volgens de instructies van WeDoWeb.
 4. Het is voor de opdrachtgever niet mogelijk om een bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren.

Artikel 5: prijzen en tarieven

 1. De levering van producten en diensten gebeurt door WeDoWeb tegen de tarieven die gehanteerd zijn op het moment van de levering. Dit met uitzondering van de producten en diensten die tegen niet herzienbare prijzen werden afgesloten.

 

 1. Als de prijs wordt vastgesteld op basis van werkelijk bestede tijd, wordt de prijs berekend op basis van de gebruikelijke tarieven voor diensten binnen die periode vastgesteld volgens WeDoWeb. Buiten als er een afwijkend tarief is overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 5: prijzen en tarieven

 1. De levering van producten en diensten gebeurt door WeDoWeb tegen de tarieven die gehanteerd zijn op het moment van de levering. Dit met uitzondering van de producten en diensten die tegen niet herzienbare prijzen werden afgesloten.

 2. Als de prijs wordt vastgesteld op basis van werkelijk bestede tijd, wordt de prijs berekend op basis van de gebruikelijke tarieven voor diensten binnen die periode vastgesteld volgens WeDoWeb. Buiten als er een afwijkend tarief is overeengekomen tussen de partijen.

  1. Voor standaard werktijden op werkdagen geldt een uur- of dagtarief van 100%.

  Voor de volgende periodes geldt een uur-of dagtarief van 150%:

  Van maandag tot vrijdag tussen 17:00 en 24:00 en tussen 00:00 en 08:00. Op zaterdag van 00:00 tot 24:00. Voor de volgende periodes geldt een uur-of dagtarief van 200%:  Zon-en wettelijke feestdagen van 00:00 tot 24:00. WeDoWeb voert haar diensten bij voorkeur uit tijdens de standaard werktijden op werkdagen.

  Deze tarieven zijn gebaseerd op de prijslijst en enige uitzondering hierop moet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn. WeDoWeb behoudt het recht om tarieven tussentijds aan te passen omwille van prijsverhogingen door derden en/of gewijzigde marktomstandigheden.

 3. Diensten en producten waarvan de prijs of het tarief afhankelijk is van de inkoopprijzen-of tarieven bij derden, kunnen doorgerekend worden aan de opdrachtgever, in dezelfde mate als de prijs-of tariefaanpassing door derden aan WeDoWeb. Deze doorrekening is mogelijk vanaf de prijsaanpassing van de derde ten opzichte van WeDoWeb.

 4. Indien prijzen of tarieven aangepast worden op basis van gewijzigde marktomstandigheden zullen deze eerst voorgelegd worden aan de opdrachtgever. Vervolgens zullen deze alleen kunnen doorgerekend worden aan de opdrachtgever na schriftelijk akkoord tussen beide partijen.

 5. Er zal een vaste jaarlijkse prijsaanpassing zijn op basis van de agoria-index, en op basis van prijsaanpassingen door derden of andere externe factoren. Hierbij inbegrepen zijn de kosten van de gebruikte software, licenties, domeinnamen, kosten van hosting, huur van servers en de kosten van plug-ins in het kader van WeDoWeb’s diensten, doch de jaarlijkse prijsaanpassing kan ook afhangen van niet-specifiek vermelde factoren die essentieel zijn in de uitvoering van WeDoWeb’s diensten.

 6. Op basis van voorvermelde factoren in artikel 5.6 zal WeDoWeb ook uitzonderlijke tussentijdse prijsaanpassingen kunnen doen. Hier zal open over gecommuniceerd worden naar de opdrachtgever toe.

Artikel 6: facturering en betaling

 1. Behoudens vereiste voorafbetaling factureert WeDoWeb producten bij de verzending.
 2. WeDoWeb factureert diensten die geleverd worden maandelijks, met uitzondering van de abonnementsformule die ieder kwartaal gefactureerd wordt.
 3. Met uitzondering van specifieke afwijkingen op de factuur of andere schriftelijke afspraken, wordt er een betalingstermijn van dertig kalenderdagen na factuurdatum vastgelegd voor de levering van diensten, voor de levering van producten wordt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum vastgelegd. WeDoWeb kan in uitzonderlijke gevallen de voorafbetaling eisen vooraleer over te gaan tot levering van goederen of diensten.
 4. De betalingen die door de opdrachtgever gedaan worden zullen eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten strekken, pas indien deze voldaan zijn zullen de betalingen strekken tot de voldoening van de oudste, opeisbare facturen. Deze volgorde wordt altijd gehanteerd, zelfs indien specifiek anders vermeld door de opdrachtgever. 
 5. De opdrachtgever mag de betalingsverplichtingen niet verrekenen met vorderingen op WeDoWeb. Betaalde bedragen blijven verschuldigd en leiden nooit tot teruggave.
 6. De betalingstermijnen, als vastgelegd in artikel 6.3, zijn fatale termijnen.  Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever zal deze onmiddellijk in verzuim zijn. Dit zonder ingebrekestelling, vanaf de situatie van verzuim zal:
 • WeDoWeb de uitvoering van diensten of de levering van producten kunnen opschorten.
 • Een verwijlintrest van 1%, of indien hoger de wettelijke verwijlintrest in de context van betalingsachterstand bij handelstransacties, in rekening brengen.
 • De volledige prijs, het saldo van de prijs, bijkomende intresten, bijkomende kosten en niet vervallen facturen zullen onmiddellijk opeisbaar worden.
 • De opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de factuur, exclusief BTW, verschuldigd zijn met een minimum van 100 euro. Evenzeer als de gemaakte invorderings-en gerechtskosten die deze forfaitaire schadevergoeding overstijgen.
 1. WeDoWeb heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken indien de opdrachtgever nalaat de factuur te betalen binnen de 15 kalenderdagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling. Deze beëindiging kan niet leiden tot een recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever, doch blijft de opdrachtgever onverminderd gehouden tot de betaling van alle facturen en toebehoren.
 2. De betwisting van de factuur moet binnen 15 kalenderdagen vanaf de datum van de factuur via aangetekende brief aan WeDoWeb kenbaar gemaakt worden.

Artikel 7: duur van de overeenkomst

 1. De standaardduur voor de overeenkomst is overeengekomen tussen de partijen, bij gebreke hieraan geldt de overeenkomst voor een termijn van 1 jaar.
 2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke overeenkomst. Buiten als de overeenkomst schriftelijk wordt beëindigd door één van de partijen. Dit gebeurt met inachtneming van de opzegtermijn van minimaal drie maanden voor het einde van desbetreffende periode.
 3. Elke partij heeft het recht van de overeenkomst te beëindigen bij een wezenlijke, toerekenbare tekortkoming ten opzichte van wat bepaalt is in de overeenkomst en indien de wederpartij deze tekortkoming niet herstelt binnen de 30 kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving van de tekortkoming. Deze beëindiging heeft geen effect op het recht op schadevergoeding, noch op enig ander recht van de beëindigende partij.
 4. Partijen hebben het recht de overeenkomst te beëindigen door middel van aangetekend schrijven,  zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opzegtermijn in de volgende gevallen:
 • De wederpartij wordt in staat van faillissement verklaard
 • De wederpartij bevindt zich in een situatie van kennelijk onvermogen of staking van betaling
 • De activiteiten van de wederpartij worden tijdelijk, gedeeltelijk of geheel stopgezet
 • De wederpartij ontbonden wordt
 • De aanstelling van een vereffenaar of bewindvoerder wordt aangesteld voor het beheer van de eigendommen of activa van de wederpartij

Deze beëindiging gebeurt onverminderd het recht op schadevergoeding of enig ander recht van de beëindigende partij.

 1. WeDoWeb heeft het recht de overeenkomst gedeeltelijk of in zijn geheel te ontbinden in de volgende gevallen:
 • Het gedrag van de opdrachtgever leidt/kan leiden tot reputatieschade bij WeDoWeb.
 • Er aanwijzingen zijn omtrent het onwettig, frauduleus of bedrieglijk gebruik door de opdrachtgever van de door WeDoWeb geleverde opdrachten/diensten.
 1. Bij de beëindiging van de overeenkomst stopt WeDoWeb met de dienstverlening en worden alle tot op dat moment verleende diensten opeisbaar. 

Bij expliciete, schriftelijke vraag van de opdrachtgever zullen alle gegevens van de opdrachtgever die zich bij WeDoWeb bevinden, teruggegeven worden via standaardformaat of vernietigd worden. Vervolgens zal WeDoWeb tegen vergoeding en in samenspraak met de opdrachtgever meewerken aan de kwantitatieve en kwalitatieve overdracht van de gegevens naar de opdrachtgever of een derde partij. Bij deze overdracht draagt WeDoWeb ook de eigendommen en verantwoordelijkheden over aan de opdrachtgever, niet aan de derde partij, en zal WeDoWeb bij deze gevrijwaard zijn van de verantwoordelijkheden.

 1. Tussentijdse opzeg is alleen mogelijk in voormelde gevallen, in ieder geval blijven bij tussentijdse of laattijdige opzeg de vergoedingen onverminderd verschuldigd tot op de eerstvolgende vervaldag.
 2. WeDoWeb heeft het recht de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen wanneer een verandering in het volume van diensten door een beslissing van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst door WeDoWeb onrendabel wordt. In geval van deze beëindiging is er geen schadeloosstelling maar zal er wel een opzegtermijn van zes maanden in acht genomen worden.
 3. In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst om eender welke reden, zullen de investeringen of overeenkomsten die door WeDoWeb specifiek werden aangegaan voor de opdrachtgever, door de opdrachtgever overgenomen worden tegen de restwaarde. 
 4. Bij het einde van de overeenkomst zal de domeinnaam eigendom blijven van de opdrachtgever.  Andere diensten zoals webhosting, DNS beheer, SSL certificaat, … zullen stopgezet worden. De website inhoud (design, bestanden, teksten, foto’s) en back-ups zullen vernietigd worden binnen een termijn van 30 dagen na het beëindigen van de overeenkomst. (Zie ook artikel 13: intellectuele rechten)

Artikel 8: verantwoordelijkheden

 1. Beide partijen engageren zich tot een correcte onderlinge samenwerking om de levering van diensten en producten te garanderen. De opdrachtgever zal dan ook tijdig de door WeDoWeb gewenste medewerking verlenen.
 2. WeDoWeb levert al haar diensten op een zelfstandige en vakbekwame manier. De verbintenissen aangegaan door WeDoWeb zijn middelenverbintenissen. WeDoWeb is verantwoordelijk voor haar werknemers, de opdrachtgever zal dan ook geen leiding, gezag of toezicht kunnen uitoefenen op WeDoWeb’s werknemers. De opdrachtgever moet wel de geldende huis-en beveiligingsregels aangeven die binnen de context van WeDoWeb’s diensten essentieel zijn zodat hier zo veel als mogelijk aan tegemoet  kan worden gekomen door WeDoWeb en haar werknemers.
 3. De opdrachtgever draagt het risico van de selectie en geschiktheid van de producten/diensten die door WeDoWeb geleverd worden. WeDoWeb verbindt zich ertoe op maat gemaakt advies te geven, indien van toepassing,  omtrent de diensten/producten die het best bij de wensen van de opdrachtgever aansluiten.
 4. Als eigen onderaannemers of werknemers worden ingezet door de opdrachtgever, garandeert de opdrachtgever dat deze beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Indien WeDoWeb op de locatie van de opdrachtgever bepaalde opdrachten uitvoert zal de opdrachtgever de noodzakelijke faciliteiten tijdig en kosteloos voorzien.
 5. Indien de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van diensten of de levering van producten door WeDoWeb bepaalde, programma’s, apparaten of andere middelen ter beschikking stelt, zal de opdrachtgever instaan voor het verkrijgen van de benodigde licenties of goedkeuringen die WeDoWeb nodig zou hebben.
 6. Om de correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, verbindt de opdrachtgever zich ertoe tijdig en binnen een redelijke termijn de door WeDoWeb gevraagde gegevens te bezorgen. De opdrachtgever staat ook in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens, inlichtingen, specificaties,…
  WeDoWeb verbindt zich ertoe om periodiek inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering van haar diensten. 
 7. In zoverre dat WeDoWeb programma’s, diensten of licenties van derden ter beschikking stelt aan de opdrachtgever zullen de voorwaarden van desbetreffende derde van toepassing zijn binnen de verhouding tussen de opdrachtgever en WeDoWeb. Met uitzondering van de afwijkende bepalingen binnen deze algemene voorwaarden.

Artikel 9: levering, risico en de eigendomsoverdracht van producten

 1. De levering gebeurt op risico van de opdrachtgever. De levering zal in principe plaatsvinden op de leveringsdatum. Doch geldt de leveringsdatum slecht als indicatie. WeDoWeb verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk eventuele wijzigingen omtrent de leveringsdatum mee te delen aan de opdrachtgever. Vertragingen of andere gebeurtenissen in deze context kunnen geen recht geven op afhouding, schadevergoeding of contractbreuk.
 2. Vanaf de verzending van een product gaat het risico van de verkochte producten over op de opdrachtgever. Vanaf dat ogenblik staat de opdrachtgever in voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken en alle schade die aan deze producten veroorzaakt is..

Artikel 10: garanties

 1. Na de levering van een product of dienst moet de opdrachtgever de juistheid controleren, onmiddellijk na de levering dient de opdrachtgever dan ook na te gaan of de levering overeenstemt met de bestelling.
 2. Om in aanmerking genomen te worden moet de klacht omtrent de inhoud of hoeveelheid van diensten/producten aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:
 • De fout of vergissing wordt vermeld op de leveringsbon, prestatiestaat of werkorder.
 • De klacht is binnen de 10 werkdagen na de ontvangst van de producten meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van WeDoWeb per aangetekend en gemotiveerd schrijven.
 1. De klacht ontheft de opdrachtgever niet uit zijn betalingsverplichtingen
 2. De waarborg voor verborgen gebreken van producten of diensten beperkt zich tot:
 • De vervanging of herstelling van de gebrekkige producten door de fabrikant binnen de door hem voorziene waarborgperiode.
 • Het opnieuw uitvoeren van de gebrekkige diensten.
 1. Andere schadevergoedingen, terugbetaling van kosten of interesten kunnen niet gevorderd worden. De producten dienen teruggezonden te worden in hun originele verpakking. Indien de producten na controle door de fabrikant geen verbreken blijken te vertonen zal er een administratieve kost van 100 euro worden aangerekend.

Artikel 11: aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Indien één van de partijen één of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt zal de andere partij hem in gebreke stellen. De ingebrekestelling wordt schriftelijk meegedeeld aan de nalatige partij, vervolgens heeft de nalatige partij nog 30 kalenderdagen om zijn verplichtingen na te komen.
  Om zo gepast mogelijk te reageren moet de ingebrekestelling een zo volledig mogelijke omschrijving bevatten van de wanprestatie.
 2. De partij die toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichting(en) is aansprakelijk ten opzichte van de andere partij voor de door de andere partij geleden schade. Het bestaan van dit recht op schadevergoeding hangt af van het spoedig schriftelijk melden van de schade na het ontstaan daarvan aan WeDoWeb. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen WeDoWeb vervalt 12 maanden na het ontstaan van de schade.
 3. De in het vorige artikel bedoelde contractuele buitencontractuele of wettelijk aansprakelijkheid of vrijwaring voor directe schade is, ongeacht het aantal gebeurtenissen beperkt tot:
 •  Het bedrag dat zou verschuldigd geweest zijn gedurende 12 maanden voor de ingebreke blijvende dienst. Indien de overeenkomst een kortere looptijd heeft dan 12 maanden zal de vergoeding beperkt blijven tot het bedrag (exclusief BTW) dat voor de kortere looptijd voor de desbetreffende ingebreke blijvende dienst verschuldigd zou geweest zijn.
 • Het bedrag dat betaald is geweest voor de levering van het product (exclusief BTW).
 1. De in het vorige artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid vervalt indien de aanspraken van derde op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel zijn of indien er sprake is van fraude, opzet of grove schuld aan de zijde van de nalatige partij.
 2. Indirecte en/of gevolgschade op basis van de in artikel 11.2 bedoelde contractuele, buitencontractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan: winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verlies van data, reputatieschade, kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van gevolgschade en andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 11.3.
 3.  De partijen zullen zich gezamenlijk inspannen maatregelen te nemen om in geval van schade voor één van de partijen de schade te beperken.Tenslotte is WeDoWeb niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuist of ondeskundig gebruik door de opdrachtgever of derden van de door WeDoWeb geleverde diensten of producten.

Artikel 12: overmacht

 1. Overmacht is een tekortkoming die niet krachtens wet, rechtshandeling of algemeen geldende opvattingen voor de rekening van een partij komt, noch aan de schuld van een partij te wijten is. Enkele gevallen die altijd als overmacht kwalificeren: algemene stakingen, overmacht van leveranciers, elektriciteits- of communicatiestoringen, brand, ontploffing, embargo, oorlog, natuurrampen, terrorisme, epidemieën, gebreken aan zaken, materialen, programma’s van derden waarvan het gebruik is voorgeschreven aan WeDoWeb door de opdrachtgever en verstoringen die zijn veroorzaakt door de opdrachtgever of derde partijen. 
 2. Indien één van de partijen gedurende meer dan 30 kalenderdagen zich in een situatie van overmacht bevindt en daardoor haar verplichtingen niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder ontstaan van recht op schadevergoeding en onverminderd de betalingsverplichtingen.

Artikel 13: intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten zoals technieken, processen, concepten, website-inhoud, … , die tijdens de overeenkomst ontstaan en geleverd worden aan de opdrachtgever, berusten ten allen tijde bij WeDoWeb.
 2. Indien programma’s of diensten van derden worden gebruikt in de uitvoering van de overeenkomst tussen WeDoWeb en de opdrachtgever blijven de intellectuele eigendomsrechten, inclusief die van afgeleide werken of bijkomende ontwikkelingen, exclusief bij WeDoWeb in zoverre dit van toepassing is en er geen bijkomende afspraken zijn gemaakt tussen WeDoWeb en de derde dienstverlener/leverancier.
 3. Op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen, zoals handelsnamen, merknamen of beeldmerken. In het kader van dergelijke overdracht is een aparte schriftelijke overeenkomst vereist waarin deze overdracht uitdrukkelijk wordt vastgelegd.
 4. Indien programma’s ter beschikking worden gesteld aan WeDoWeb door de opdrachtgever wordt aan WeDoweb een niet exclusief recht toegekend tot het gebruiken, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van het programma in het kader van de diensten die geleverd worden aan de opdrachtgever.
  Deze terbeschikkingstelling kan indien nodig de broncode bevatten. De intellectuele eigendom blijft volledig de eigendom van de opdrachtgever. 
 5. De opdrachtgever verwerft een beperkt, niet exclusief noch overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst voor programma’s, die reeds bestonden voorafgaand de start van de dienstverlening door WeDoWeb of die buiten de context van de diensten van WeDoWeb zijn ontwikkeld, die WeDoWeb tijdens de uitvoering van de overeenkomst levert. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle verbeteringen en aanpassingen, die bij WeDoWeb of andere licentiegevers berusten worden niet geraakt door het gebruiksrecht van de opdrachtgever en zullen dus bij WeDoWeb of de licentiegever blijven. 
 6. Wanneer er intellectueel beschermde werken ter beschikking gesteld worden door de opdrachtgever aan WeDoWeb, draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid dat dit werk mag gebruikt worden zonder inbreuk te maken op de intellectuele rechten, bv. door de vereiste licenties te verkrijgen. 

WeDoWeb kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de door de opdrachtgever geleverde beschermde werken inbreuk maken op de rechten van derde.

 1. Alle gegevens die gehost werden met betrekking tot het grafische deel van de website (lay-out, pagina inhoud, componenten, knoppen, teksten, afbeeldingen, fonts, kleuren, …) , die WeDoWeb gebouwd heeft in het kader van haar diensten kunnen via minnelijk akkoord, overeengekomen door de partijen, overgedragen worden tussen de partijen. Deze bepaling creëert geen rechten voor de opdrachtgever op de geleverde werken.

Artikel 14: vertrouwelijkheid

 1. Onder vertrouwelijke informatie wordt alle uitgewisselde data verstaan in het kader van de overeenkomst. Onder andere, alle kennis en gegevens omtrent de relatie tussen de partijen, de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij en alle andere informatie waarvan een partij aangaf dat deze vertrouwelijk is of waarbij de wederpartij als een normaal zorgvuldig persoon zou moeten begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn.
 2. De partijen verbinden zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om de geheimhouding te verzekeren, in zoverre dit redelijk mogelijk is, ten opzichte van derden. Werknemers of derden worden geacht deze vertrouwelijke informatie en de regels daarrond ook na te leven. WeDoWeb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten rond geheimhouding van derden maar zal met de nodige contractuele clausules en geheimhoudingsovereenkomsten proberen een zo adequaat mogelijk beschermingsniveau te creëren. 
 3. De voormelde regels gelden niet voor informatie die:
 • Informatie die al bekend was bij derden.
 • Informatie die algemeen gekend is
 • Er op basis van een wettelijke verplichting of op verzoek van de rechtbank een openbaarmaking geschiedt
 • De gegevens bekend waren bij de wederpartij voor het sluiten van de overeenkomst
 1. In het kader van algemene gegevensbescherming draagt WeDoWeb er zorg voor dat persoonsgebonden gegevens van de opdrachtgever geheim blijven en alleen worden aangewend voor het doel waarvoor zij verzameld werden.

Artikel 15: kennisgevingen en overige mededelingen

 1. Onverminderd relevante wettelijke bepalingen moeten de partijen alle kennisgevingen en mededelingen betreffende de overeenkomst aan de maatschappelijke zetel worden gedaan aan elk van de partijen op een van de volgende wijzen:
 • Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging
 • Per koerier
 • Per e-mail met aansluitende schriftelijke bevestiging per aangetekende brief
 1. Het moment van ontvangst per manier van kennisgeving wordt als volgt bepaald:
 • Bij verzending per koerier: het moment van afgifte door de koerier aan de geadresseerde
 • Bij verzending per aangetekende brief: op de vermelde werkdag op het bericht van ontvangst
 • Bij verzending per e-mail met aansluitende bevestiging per aangetekende brief: op het moment van ontvangst door de geadresseerde van de e-mail (indien dit na 17:00 is zal dit om 09:00 de volgende werkdag zijn)

Artikel 16: niet afwerving

 1. Tijdens de looptijd van overeenkomst en gedurende één jaar na de beëindiging van de overeenkomst tussen WeDoWeb en de opdrachtgever, mag de opdrachtgever op welke manier dan ook, rechtstreeks noch onrechtstreeks, niet overgaan tot: 
 • het in dienst nemen van een (ex-)medewerker van WeDoWeb tot zes maanden na de beëindiging van diens arbeidsovereenkomst
 • op zelfstandige basis een samenwerking aangaan met een onderaannemer, contractor of (ex-)medewerker van WeDoWeb tot zes maanden na de beëindiging van diens (arbeids)overeenkomst.

Hiervan kan worden afgeweken met uitzonderlijke schriftelijke toestemming van WeDoWeb. 

 

 1. Indien artikel 16.1 niet wordt nageleefd heeft WeDoWeb recht op een vergoeding van 1 jaar bruto loonsom of 1 jaar betaalde vergoedingen aan uur-of dagtarief van de betrokken medewerker, contractor of onderaannemer, deze vergoeding is niet voor matiging vatbaar en onmiddellijk opeisbaar wanneer voornoemde feiten zich stellen. Deze vergoeding raakt niet aan het recht om een bijkomende schadeloosstelling te vorderen op basis van reëel geleden schade.

Deze vergoeding is ook verschuldigd in geval de opdrachtgever poogt dit verbod te omzeilen maar op eender welke andere manier hetzelfde resultaat bereikt.

 

Artikel 17: overige bepalingen

 1. WeDoWeb is gerechtigd om het naam en het logo van de opdrachtgever, inclusief een beschrijving van de diensten/producten die geleverd zijn aan de opdrachtgever, als referentiemateriaal te gebruiken voor marketingdoeleinden.
 2. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bevatten alle afspraken tussen de partijen met betrekking tot de overeenkomst. In geval van voorafgaande tegenstrijdige mondeling of schriftelijke afspraken treedt deze overeenkomst in de plaats van deze afspraken. 
 3. Buiten expliciete, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de wederpartij kan geen van de partijen bij deze overeenkomst haar rechten of plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst aan derden overdragen.

Met uitzondering van het recht van WeDoWeb om rechten of plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan verbonden ondernemingen of aan onderaannemers. WeDoWeb draagt de volledige verantwoordelijkheid voor deze onderaannemers bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 1. Wanneer één of meer van de artikelen ongeldig of op een andere manier niet bindend zou zijn, tast dit de geldigheid en de toepassing van de andere artikelen niet aan. Betreffende de ongeldige of niet bindende artikelen zullen de partijen op basis van gezamenlijk overleg, zo veel als geoorloofd, in de geest van de artikelen, deze nakomen.
  Vervolgens zullen de partijen na gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen in zoverre dit nodig is. De niet verbindende aangepaste artikelen zullen vervangen worden door bindende artikelen die zo nauw als mogelijk aansluiten bij het vervangen artikel.

Artikel 18: toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Toepasselijk recht: de algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Bevoegde rechtbank:

Geschillen tussen partijen die niet binnen de 10 werkdagen worden geschikt zullen vervolgens aan het management van de partijen worden voorgelegd om zo in der minne een vlotte oplossing te verkrijgen. Geschillen die op deze manier niet opgelost geraken worden vervolgens voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Gent op vraag van de meest gerede partij.

In spoedeisende zaken heeft iedere partij het recht om bij de kortgedingrechter te Gent een voorlopige voorziening in kort geding te vragen.

Well Done,
See you soon!